Siddi – Delìbera de Giunta nùmeru 108

Innoi fait a ligi e chi boleis scarrigai puru sa delìbera nùmeru 108 de sa Giunta comunali de Siddi, de su mesi de idas de su 2013.

Delìbera de Giunta n. 108

Siddi – Museu Ornitològicu, scedas

Bandu traballus Museu Ornitològicu

Faeus scisi chi eus publicau a su n. 817 de s’alu pretòriu in s’arretza, setzioni bandus de gara, su bandu cun is acàpius suus, po s’apaltu de is traballus po assetiai su Museu Ornitològicu de Siddi.

COMUNICATZIONI de su 2.12.2013

Faeus sciri chi po impinnus chi no fait a ddus movi de s’Arrespunsàbili de su Serbìtziu, sa setziada de gara chi depiat essi a is 11.00 de su 10/12/2013, dda eus mòvia a is 15.30 de sa pròpiu dii.