Biddanoa de Forru. Sa bidda

Biddanoa de Forru est una bidda chi s’agatat in mesu de is cùcurus de sa Marmidda, faci a Casteddu e a Aristanis. Bidda giai giai disconnota in su passau, oindii est unu tzentru culturali e turìsticu gràtzias a logus archiològicus che su nuraxi de “Genna Maria” e a su Museu Tzìvicu Archiològicu.

Bividoris: 696

Mannària: kmq 10,89

Provìntzia: Campidanu de Mesu

Domu Comunali: Pratza Costituzione, 1 – tel. 070 934511 fax 070 93451250

Cap: 09020

Guàrdia mèdica: (Sàrdara) – tel. 070 9387263

Guàrdias: Pratza Costituzione, 1 – tel. 070 93451211

Biblioteca: bia Umberto I, 11 – tel. 070 9331012

Sa posta: bia Umberto I, 10 – tel. 070 9300010

Biddanoa de Forru s’agatat in mesu de is cùcurus de sa Marmidda, unus cincunata chilòmetrus de Casteddu. Is primus arrastus de sa presèntzia de s’òmini in su sartu suu funt de su tempus nuraxesu.

Sa bidda de Biddanoa de Forru tenit sa topografia tìpica de su Sescentus, candu dda ant fundada is Spanniolus, sa strutura de is domus at apoderau su naturali de su connotu architetònicu de su logu. In su palàtziu de su Monti de Trigu ddoi at unu Museu Archiològicu piticheddu ma tentu beni, in su segundu pranu fait a biri is ogetus votivus dedicaus a su cultu de Demetra e Core (tempus pùnicu-arromanu).

Poita Biddanoa de Forru bolit abisitada?

Chena duda peruna po sa parti de mesu de sa bidda cun domus tìpicas cunforma a su connotu de is massajus de su Campidanu de Mesu.

In sa pròpiu pratza de su Museu Archiològicu, in duas domus tìpicas chi su Comunu at arrangiau, fatu fatu aparìciant amostas. Acanta de sa bidda, andendi a Forru, fait a agatai chena barrancus is arruninas nuraxesas de Genna Maria. Su nuraxi, limpiau de sa terra in su 1977 sceti, est in su pitzu de unu montixeddu anca fait a biri de dònnia parti.

Sa pranta est trilobada, tenit una turri manna in mesu, ingiriada de tres turris mannas acapiadas una cun s’àtera cun murus ladus chi aìnturu faint una pratzixedda cun d-unu putzu a thòlos. Inforas de sa parti de sa biddixedda ddoi at un’àtera filera de murus cun ses turris angularis.

Pigau e tradùsiu de: Sardegna Turismo

 

Siddi. Oràriu de maju de s’Ofìtziu de sa Lìngua Sarda

Si faeus sciri chi in maju s’Ofìtziu de sa Lingua Sarda de su Comunu de Siddi at a essi abertu:

su 2 de is 8.00 a is 14.00 e de is 15.00 a is 18.00

su 9 de is 8.00 a is 14.00 e de is 15.00 a is 18.00

su 16 de is 15.00 a is 18.00

su 23 de is 15.00 a is 18.00

su 30 de is 15.00 a is 18.00

Po ndi sciri de prus: marmidda.bilingua.oi@live.com

Forru. Oràriu de maju de s’Ofìtziu de sa Lìngua Sarda

Si faeus sciri chi in maju s’Ofìtziu de sa Lingua Sarda de su Comunu de Forru at a essi abertu:

su 8 de is 15.00 a is 18.00

su 10 de is 15.00 a is 18.00

su 13 de is 8.00 a is 14.00 e de is 15.00 a is 18.00

su 17 de is 15.00 a is 18.00

su 20 de is 8.00 a is 14.00 e de is 15.00 a is 18.00

su 27 de is 8.00 a is 14.00 e de is 15.00 a is 18.00

Po ndi sciri de prus: marmidda.bilingua.oi@live.com

Seddori. Beranu culturali seddoresu 2013

Torrat su “Beranu culturali seddoresu” de su 13 de abrili a su 15 de mesi de làmpadas 2013!

S’Aministrazioni comunali aparìciat e organisat unu programa mannu e cun cosa meda de eventus e manifestadas cun d-unu naturali stòricu – literàriu chi donghit balori a sa sienda culturali de Seddori, promovendi-dda puru.

Nci ant a essi atòbius, cunferèntzias, presentadas de lìburus e cunferèntzias apitzu de sa stòria e de s’arti de Seddori.

Su prus eventu de importu at a essi sa be 17 bortas de “Monumentus abertus”  de su 4 e su 5 de maju 2013 anca at a fai a biri is mellus monumentus de Seddori.

Craca innoi po biri totu su programa.