Biddanoa de Forru – Ofìtziu Lìngua sarda, oràriu de su mesi de làmpadas

S’Ofìtziu de sa Lìngua Sarda est abertu dònnia martis de is 15.00 a is 18.00 e in prus

  • giòbia su 6 de is 8.00 a is 14.00
  • giòbia su 13 de is 8.00 a is 14.00
  • cenàbara su 21 de is 15.00 a is 18.00

in is aposentus de sa Biblioteca.

Po ndi sciri de prus fait a mandai una e-mail a marmidda.bilingua.oi@live.com

Forru – Ofìtziu Lìngua sarda, oràriu de su mesi de làmpadas

S’Ofìtziu de sa Lìngua Sarda est abertu

  • lunis su 3 de is 8.00 a is 14.00 e de is 15.00 a is 18.00
  • cenàbara su 7 de is 15.00 a is 18.00
  • lunis su 10 de is 8.00 a is 14.00 e de is 15.00 a is 18.00
  • cenàbara su 14 de is 15.00 a is 18.00
  • lunis su 17 de is 15.00 a is 18.00
  • lunis su 24 de is 8.00 a is 14.00 e de is 15.00 a is 18.00
  • cenàbara su 28 de is 15.00 a is 18.00

in is aposentus de sa Biblioteca.

Po ndi sciri de prus fait a mandai una e-mail a marmidda.bilingua.oi@live.com

Biddanoa de Forru – “@ll in”

“@ll in”: abertu su tzentru multimediali a indonu in sa Biblioteca Comunali.

Su Comunu de Biddanoa de Forru at cumentzau unu serbìtziu nou po is de sa bidda: unu tzentru cun 8 computadoras, una de issas po is de sa bidda àbilis de maneras diferentis, cun barrancus movendi-sì e biendi. In sa Biblioteca Comunali de Bia Umberto I, n. 6, tel. 070/9331012 at a fai a imperai a indonu is computadoras, a si acapiai a internet, a imperai s’arretza wi-fi e a pigai parti a cursus de informàtica chi ant a apariciai in su benidori.

Is tecnologias de is informus e de is comunicatzionis funt de importu mannu po fai andai ainnantis s’economia e sa sotziedadi in is biddas; po ddas fai bessiri diaderus un’aina po fai intrai in sa sotziedadi bia is chi imoi funt unu pagu stesiaus, tocat a chi siant acansaditzas e tocat a preni sa diferèntzias intra de is chi tenint is tecnologias digitalis e is chi no ddas tenint.

S’Arregioni Autònoma de Sardìnnia cun su progetu “@ll in” at bòfiu burrai custas diferèntzias digitalis, cun sa tenta de no sceti totu is logus, ma totu is sardus, permitendi a genti e siendas de intrai in sa banda lada cun solutzionis innovativas puru po tecnologia e/o capatzidadis prestatzionalis.