Pauli Arbarei – Graduatòria 31 de su mesi de argiolas

Graudatòria po intrai genti a traballai in coperativa de tipu B, po genti, famìllias, tzitadinus stràngius, chena de arrenda o cun pagu dinai, chi bivint in su Comunu de Pauli Arbarei e de a su mancu duus annus bivint in Sardìnnia, e chi funt pòburus. Is primus a ddus sceberai ant a essi is chi no tenint traballu o is chi ddu ant pèrdiu e no tenint asseguratzioni o de calichisiat forma de amparu de àterus Entis Pùblicus.

Po ndi sciri de prus, craca innoi.

 

 

 

Seddori – Edilìtzia populari

BANDU DE GARA – TRABALLUS “ARRECUPERU DE DOMUS DE EDILÌTZIA POPULARI DE DONAI A CÀNONI SOTZIALI”

S’Arrespunsàbili de su Serbìtziu Tènnicu, cumprendi sa Determinatzioni a cuntratai n. 1049/GEN. De su 22.07.2013 adotada cunforma a s’Art. 11 de su D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii, fait sciri chi s’Aministratzioni Comunali de Seddori bolit apaltai cun Protzedura aberta s’affidamentu de s’esecutzioni de is traballus de “ARRECUPERU DE DOMUS DE EDILÌTZIA POPULARI DE DONAI A CÀNONI SOTZIALI”.

NORMAS PO PIGAI PARTI A SA PROTZEDURA ABERTA

Po pigai parti a s’apaltu de is traballus pùblicus inditaus in s’ogetu is sugetus chi cuncurrint ant a depi fai lompi unu pacu anca nci est s’oferta e is documentus comenti est scritu in su bandu de gara e custu disciplinari, deghinou no fait a pigai parti a sa gara, in paperi sceti, chi depit lompi intra de is 13.00 de su 30.08.2013 in custu indiritzu: COMUNU DE SEDDORI – OFÌTZIU PRÌSIA – Bia Carlo Felice 201 – 09025 SEDDORI

Su Serbìtziu Postali ddu podit intregai o a curreu privau o a nmanu in s’Ofìtziu Prìsia de custa Statzioni apaltadora ( abertu po sa genti totu is diis de traballu de is 10.30 a is 13.00 – su mèrcuris de is 16.00 a is 18.00 puru).

Chi ddu beteis a manu su personali s’at a donai un’arricida anca nci at a essi scrita s’ora e sa dii de candu est arribau su pacu.

Su pacu inforas depit tenni scritu sa denominatzioni o s’arragioni sotziali, còixi fiscali, indiritzu, nùmeru de telèfunu, fax e curreu eletrònicu tzertificau po is comunicatzionis de su sugetu chi est mandendi-ddu chi est cuncurrendi, in prus, deghinou no fait a pigai parti a sa gara, tocat a scriri custu:

“OFFERTA RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RECUPERO ALLOGGI DI EDILIZIA POPOLARE DA ASSEGNARE A CANONE SOCIALE”. GARA DEL GIORNO 02.09.2013 ALLE ORE 9,00. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 2.022.421,64. CIG: 5089570E04”.

Sa Protzedura Aberta at a essi su 02.09.2013 a is 9.00 oras, in is Ofìtzius de su Serbìtziu Tènnicu Comunali, Bia Carlo Felice 201, Segundu Pranu, chi su nùmeru de is presentis ddu permitat.

Deghinou su logu anca faint is protzeduras de sa gara at a mudai, ant a donai sa comunicatzioni a is presentis cun d-unu Amonestu in sa seu stabilèssia innantis.

In cussa dii e in cussa ora, o chi arrechedessit po arrexonis de tempus e/o oportunidadi, in d-una àtera setziada pùblica in sa dii, in s’ora e in su logu chi ant a comunicai a is cuncurrentis cun PEC de manera dereta a issus, ant a protzedi:

  • a s’esàmini de sa documentatzioni chi is siendas cuncurrentis ant presentau cun s’Oferta;
  • a amiti o a escrui is siendas de sa Protzedura Aberta.

 

Seddori, 22.07.2013

S’ARRESPUNSÀBILI DE SU SERBÌTZIU TÈNNICU

Ing. Ignazio Pittiu

 

Seddori – Agiudus po is pesonis

BANDU PO AGIUDUS PO IS PESONIS DE IS DOMUS

S’Arrespunsàbili de is Serbìtzius Sotzialis e a sa Personi fait sciri chi cun Det. n. 1021 de su 19.07.2013 ant aprovau su “Bandu pùblicu po donai agiudus chi ndi benint de su fundu natzionali po su pesoni de is domus istituiu cunforma a s’art. 11 de sa Lei nùmeru 431 de su 09.12.1998 e de su D.M. LL.PP. 07.06.1999 – Annualidadi 2013”.

Còpia integrali de su bandu e de su mòlliu de dimanda funt in s’Ofìtziu Serbìtzius Sotzialis e a sa Personi, in bia Villasanta nùmeru 17 su lunis, su martis, sa giòbia e cenàbara de is 10.00 a is 12.00 e su mèrcuris a meigama de is 16.00 a is 17.30 e fait a ddus agatai po finas in su giassu internet de su Comunu http://www.comune.sanluri.vs.it

Is dimandas po ndi pigai parti tocat a ddas fai prenendi is mòllius chi ddus at fatus su Comunu de Seddori e tocat a ddas intregai intra de su 6 de cabudanni de su 2013 a s’Ofìtziu Prìsia de su Comunu de Seddori de su lunis a sa cenàbara de is 10.30 a is 13.00 e su mèrcuris a meigama de is 16.00 a is 17.30.

Po ndi sciri de prus tocat a preguntai a s’Arrespunsàbili de su Protzedimentu, Istr. am.vu Walter Bandinu, in s’Ofìtziu Serbìtziu Sotzialis in bia Villasanta nùmeru 17, su lunis, su martis, sa giòbia e sa cenàbara de is 10.00 a is 12.00 e su mèrcuris a meigama de is 16.00 a is 17.30 tel. 070.9383307.

Seddori, 22.07.2013

S’ARRESPUNSÀBILI DE SU SERBÌTZIU

Amparadora Sotziali Luisa Angela Pittau

Biddanoa Franca – Arregulàriu po is assinnus de stùdiu

Una de is fainas de s’Ofìtziu de sa Lingua Sarda est su de tradusi documentus ofitzialis in sardu, custu po amostai sèmpiri prus a forti chi su sardu est una lingua che totu is àteras e chi fait a dda imperai po calichisiat cosa, po s’ofitzialidadi puru, comenti est stètiu po sèculus innantis chi ddu arremprasessint cun s’italianu.

Innoi fait a ligi o scarrigai s’Arregulàriu apitzu de is assinnus de stùdiu:

Arregulàriu assinnus de stùdiu

 

Siddi – Ligendi a boxi arta

Ligendi a boxi arta, atòbiu

APITZU DE “IS PICIOCUS E SU MUNDU DIGITALI”

in sa

BIBLIOTECA COMUNALI DE SIDDI

Viale Europa, 20

070/9340233

SU 2 DE AUSTU DE SU 2013

Truma de is 6 a is 11 annus de is 9.00 oras a is 10.30

Truma de is 12 a is 20 annus de is 10.30 a is 12.00

A s’acabu de dònnia ligidura nci at a essi un’arrexonada intra de is chi ndi pigant parti