Seddori – Cosa de papai spetziali

SERBÌTZIU DE MESA SCOLÀSTICA BETENDINCI SA COSA DE PAPAI A VETURA

Is babus e is mamas de is studiantis interessaus a presentai – sceti in is mòllius chi s’Ofìtziu Imparu Pùblicu at stèrriu – una pedidura formali po donai una DIETA SPETZIALI:

 • po is chi tenint allergias o intolleràntzias a sa cosa de papai, a solas o medas totus imparis; fàbicus, obesus, diabèticus; cun amaladias particularis e metabòlicas chi tenint abisòngiu, po terapia, de bogai calincuna cosa de papai de sa dieta;
 • po assegurai unu menù chi cuncordit cun is sceberus èticus e arreligiosus de is chi ndi gosant de su serbìtziu.

Custus menùs particularis bolint cumprovaus a marolla de unu tzertificau de su dotori e unu spetzialista depit fai su menù, chi depit lompi a s’Ofìtziu de s’Imparu Pùblicu de su Comunu, chi ddu passat a s’apaltadori. Is documentus no depint arribai de manera dereta a sa Scola o a su Tzentru Coidura.

Seddori, 25.09.2013

S’ARRESPUNSÀBILI DE SU SERBÌTZIU

Amparadora sotziali Luisa Angela Pittau

Seddori – Papai in is scolas

SERBÌTZIU DE MESA SCOLÀSTICA BETENDI-NCI SA COSA DE PAPAI A VETURA

Faeus sciri chi de lunis su 7 de mesi de ladàmini at a cumentzai su Serbìtziu de Mesa scolàstica betendi-nci sa cosa de papai a vetura – Annu Scolàsticu 2013 – 2014.

Fait a ligi totu is scedas in s’Amonestu acapiau.

Seddori, 25.09.2013

S’ARRESPUNSÀBILI DE SU SERBÌTZIU

Amparadora sotziali Luisa Angela Pittau

Seddori – Trasportu scolàsticu

BANDU DE SU SERBÌTZIU DE TRASPORTU SCOLÀSTICU ANNU SCOLÀSTICU 2013 – 2014

Publicaus sa Graduatòria Definitiva apitzu de su Serbìtziu de trasportu scolàsticu * Annu Scolàsticu 2013 – 2014.

Po ndi sciri de prus fait a intendi a s’Arrespunsàbili de su Protzedimentu, s’Istrutori Aministrativu Lorenzo Collu, c/o Ofìtziu Imparu Pùblicu in bia A. Villasanta n. 17, de su lunis a sa cenàbara de is 10.30 a is 13.00 e su mèrcuris a meigama de is 16.00 a is 17.30, tel. 070/9383305 – Fax 070/9301709 – curreu eletrònicu istruzione.collu@comune.sanluri.vs.it

Seddori, 25.09.2013

S’ARRESPUNSàBILI DE SU SERBÌTZIU

Amparadora Sotziali Luisa Angela Pittau

Siddi – Mòllius anàgrafi

Innoi fait a scarrigai sa modulìstica in duas lìnguas (sardu e italianu) de su Setori Anagràficu.

Chi teneis dudas apitzu de su fatu chi fetzat o no a ddus imperai, ligei ita narat sa lei de su Stadu, Art. 8 lei 482/99.

Nei comuni di cui all’articolo 3, il consiglio comunale puó provvedere, con oneri a carico del bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana.

CERTIFICATO DI MORTE CODICE FISCALE STATO DI DISOCCUPAZIONE TITOLO DI STUDIO

 

Siddi – Minestroni de cìxiri

Minestroni de cixiri

Ita pratu est:

Primu

Ita serbit:

 • Cìxiri
 • Cibudda
 • Allu
 • Lardu
 • Bànnia
 • Una patata
 • Frèula
 • Ollu
 • Sali

Comenti bolit fatu custu pratu:

Depeis ponni a amoddiai su cìxiri su noti innantis. Sa dii infatu, sciacuai-ddus e cun sa sali grussa ddus depeis frigai finsas a candu ant pèrdiu su pillixeddu. Coei-ddus in d-una pinguada cun àcua salia, po un’ora e mesu.

Candu est coendi bogai su pillu chi ndi bessit e ponei-nci una patata puru. De un’àtera parti depeis fai friri sa cibudda e su pedrusìmini, totu trisinau cun s’ollu de porcu, in s’ollu. Candu funt arrubiaus beni aciungei sa bànnia e faei coi finsas a candu sa bànnia no si callat. Chi serbit, candu est buddendi, aciungei pagu pagu àcua.

In su matessi tempus bogai sa patata de sa pingiada, dda depeis scioddai e girai finsas a candu bessit comenti una crema e dda cundeis cun ollu e sali. Candu su cìxiri est giai giai prontu ponei-nci sa bànnia e sa patata scioddada in sa pingiada, amesturai totu po fai pigai su sabori a totu. Candu su cìxiri est prontu, aciungei sa frèula grussa e faei-dda coi. Su minestroni bolit papau callenti callenti.

Occasioni di consumo: In passato i minestroni erano le pietanze che venivano consumate tutti i giorni. Fatti di semplici ingredienti, erano particolarmente apprezzati e gustati soprattutto durante le cene invernali.

Candu ddu papànt:

In su tempus passau su minestroni fiat sa cosa de papai de dònnia dii. Fatu cun cosa simpri, fiant perfetus in is cenas de ierru.