Seddori – Festa de su 4 de donniasantu

LUNIS SU 4 DE DONNIASANTU – DII DE S’UNIDADI NATZIONALI E DE IS FORTZAS ARMADAS

Lunis su 4 de su mesi de donniasantu, nci at a essi sa Comemoratzioni de sa Dii de s’Unidadi Natzionali e de is Fortzas Armadas, comenti fait a ligi in su programa.

Cumbidaus a totu is de sa bidda a ndi pigai parti.

Seddori, su 28 de su mesi de ladàmini de su 2013.

SU SÌNDIGU

Alessandro Collu

Seddori – Agiudus po fai sport

GRADUATÒRIA PROVISÒRIA – BANDU PO DONAI IS BILLETUS SPORT (CD. VOUCHER) A IS FAMÌLLIAS

S’Arrespunsàbili de su Serbìtziu Afàrius Generalis fait sciri chi su 23.10.2013 in s’Albu Pretòriu eus publicau sa Graduatòria Provisòria (amìtius, amìtius cun arreserva e escruius) apitzu a su Bandu po donai is Billetus sport (Voucher annu 2013) de imperai po comporai materiali e/o ainas sportivas, aprovada cun Det. de su Serbìtziu Afàrius Generalis n. 313 de su 23.10.2013.

SCADÈNTZIA DE SA PRESENTATZIONI CUMENTUS E/O PEDIDURAS DE TORRAI A ESAMINAI

Fait a ddus presentai no prus a trigadiu de su 02.11.2013 (sa de 10 diis apustis de sa publicatzioni ) a s’Ofìtziu Prìsia de su Comunu.

Sa Graduatòria Provisòria publicada est stèrria in s’arrespetu de is normas apitzu de su manìgiu de is datus personalis de is pedidoris e de is benefitziàrius.

Sa Graduatòria Provisòria po donai is Billetus sport in òrdini chi amànniat de su balori ISEE (Indicadori de Situatzioni Econòmica Ecuivalenti) de sa famìllia po dònnia minori amìtiu a su benefìtziu.

Chi funt pari a ISEE, sa precedèntzia in Graduatòria dda donant a su prus giòvunu.

INDICATZIONIS E INFORMATZIONIS

Po ndi sciri de prus fait a intendi su Serbìtziu Afàrius Generalis – Ofìtziu Cultura, Turismu, Sport e Spetàculu in bia Carlo Felice 201 09025 SEDDORI de su lunis a sa cenàbara de is 10.30 a is 13.00 e su mèrcuris a meigama de is 16.00 a is 18.00 tel. 070 9383243 – 070 9383252.

Seddori, 23.10.2013

S’ARRESPUNSÀBILI DE SU SERBÌTZIU AFÀRIUS GENERALIS

Dot. Marco Zedda

Siddi – Sa vara

In sa vara de Siddi fait a biri una parti a colori de celu, anca nci est sa deidadi Sid, unu giobuneddu a fardeta de peddi, a pilus de oru, ghiendi unu carrixeddu de oru, chi ddu funt movendi cuàturu cuaddus de prata, currendi, sulendi framas arrùbias e a murralis de oru; in sa parti arrùbia fait a agatai una S manna de oru.

Siddi – Cruguxonis de arrescotu

Cruguxionis de arrescotu durcis

Ita pratu est:

Primu

Ita serbit:

Po sa pasta:

 • Àcua
 • Farra
 • Sali

Po ddus preni:

 • Arrescotu friscu
 • Croxu de limoni tratau
 • Ous
 • Tzùcuru
 • Farra
 • Sìmbula
 • Bànnia
 • Casu de brebei tratau

Comenti bolint fatus:

In d-una mesa amesturai sa farra, s’àcua tèbida e pagu pagu sali. Depeis ciuexi e spongiai sa pasta e candu bessit totu tipia e lìsina lìsina, dda depeis tupai cun d-unu pannu po dda fai pasiai. In d-una civedda depeis fai s’impastu po preni, trisinendi s’arrescotu friscu e aciungendi is ous, su croxu tratau de limoni, sa farra e pagu pagu tzùcuru.

Amesturai beni beni is ingredientis de manera chi bessant totu paris. In sa mesa sterrei sa pasta e aprontei-dda a tùturu, depint bessiri follus finis de pasta anca eis a ponni s’arrescotu e agoa ddus depeis serrai cun sa pasta e cun d-una arrodixedda depeis segai sa pasta de is culurgionis cun sa froma chi prus si praxit. Ponei-ddus in d-unu canisteddu, ghetendi-nci sìmbula apitzus e ddus depeis lassai diaici totu su noti. Ddus depeis ponni a buddiri in àcua salia e candu bessint a pillu, ddus depeis bogai e ddus depeis ponni in d-una banniera. Ddus depeis cundiri cun bànnia de tomata frisca e casu de brebei tratau. Tocat a ddus papai callenti.

Candu ddus papànt:

In su tempus passau ddus papànt po is diis de festa.

Cursus de sardu in Marmidda

Faeus sciri su calendàriu de is cursus de sardu de su progetu Marmidda Bilìngua Oi.

Po s’assentai o ndi sciri de prus scriei a marmidda.bilingua.oi@live.com

 

Siddi 24/10 31/10 (16-18) 7/11 (15-18)

Biddanoa Franca 25/10 8/11 (10-12) 15/11 (10-13)

Forru 25/10 8/11 (16-18) 15/11 (15-18)

Biddanoa de Forru 29/10 5/11 (16-18) 12/11 (15-18)

Seddori 14/11 21/11 (16-18) 28/11 (15-18)

Pauli Arbarei 18/11 25/11 (15.30 – 17.30) 2/12 (15-18)

Lunamadro’ 19/11 26/11 (15.30 – 17.30) 3/12 (15-18)