Biddanoa Franca – Mòllius de su setori de s’anàgrafi

Innoi fait a scarrigai sa modulìstica in duas lìnguas (sardu e italianu) de su Setori Anagràficu.

Chi teneis dudas apitzu de su fatu chi fetzat o no a ddus imperai, ligei ita narat sa lei de su Stadu, Art. 8 lei 482/99.

Nei comuni di cui all’articolo 3, il consiglio comunale puó provvedere, con oneri a carico del bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana.

CERTIFICATO DI MORTE CERTIFICATO DI NASCITA STATO DI DISOCCUPAZIONE

Biddanoa Franca – Festa de su tzafaranu, custu domìnigu 8

Festa de su Tzafaranu

domìnigu su 10 de donniasantu de su 2013

programa

9.30 cumentzu de sa festa:

Aberturas de is paradas cun cosa de papai e bufai de su logu e ant a fai biri comenti tocat a limpiai is froris de tzafaranu

Abisita a is benis culturalis de is 9.30 a is 19.00

Museu Tzìvicu Archiològicu Su Mulinu;

Nuraxi Su Mulinu, billetu arredùsiu;

Amosta de artistas in sa “Domu Caria”

10.00 cumbènniu

“Tzafaranu, prodotu a balori identitàriu mannu”

in su Museu Tzìvicu Archiològicu Su Mulinu

Saludus: Sìndiga Daniela Figus

Arrelatas: Tènnicus de L.A.O.R.E.

Presentada Arrassinna Gastronòmica

“Su Tzafaranu de oru”

Cuncursu gastronòmicu po professionistas e no, cun presentada de is pratus chi pigant parti cun s’incuru de Ist. Alberghieru “Azuni” de Mara Arbarei

  • Sceberu de sa Giuria
  • Tastai is pratus
  • Acabu cumbènniu

12.00 Pràngiu

  • Malloreddus a su Tzafaranu D.O.P.
  • Brebei a buddiu
  • Patatas a sa schiscionera a su Tzafaranu D.O.P.
  • Casu, pani, binu e àcua;

At a fai a tastai is cotzas de Terranoa a su tzafaranu D.O.P. De Biddanoa Franca cun s’incuru de sa Confcommercio de sa Gaddura pighendi parti s’Associazione Cuochi Provincia Gallura; cun su Patrocìniu de s’Assessorau a su Turismu e a is Atividadis Produsidoras de su Comunu de Terranoa;

14.30 Cafeu, Licori e Cuntzertu de mùsica de su mesu evu cun triu-cuartetu de organitu (L. Sanna – L. Murru – M. Moi – M. Serra) In “Piccolo Teatro Rurale” bia G. Galilei, 5;

15.30 Premiatzionis de su cuncursu gastronòmicu

16.00 Animatzioni po pipius Baby Fun

16.30 Fait a tastai a indonu in Pratza Risorgimento parada Pro Loco

  • Gelau a su tzafaranu

18.00 Arrassinna de carotas, trumas Folk e cantus popularis

Carotas de Sòrgonu Is Arestes e S’Urtzu Pretistu

20.00 SA FESTA SERRAT

Intra benis culturalis, connotu e prodotus agroalimentaris

SI ABETAUS

Po prenotai su pràngiu: PRO LOCO cell. 3313656059 3482434268

Po ndi sciri de prus e po s’assentai: Comunu (Tzia Gianna) tel. 070 9367356