Seddori – No fait a imperai s’àcua po bufai e coxinai!

COMUNICATZIONI APRETADA PO IS SEDDORESUS

Cun Ord. N. 125 de su 25.11.2013, su Sìndigu DECRARAT NO BONA po bufai o imperai in sa cosa de papai, s’àcua de s’arretza comunali; CUMANDAT a is seddoresus de no imperai s’àcua chi ndi benit de s’arretza comunali po bufai e po dda imperai po coxinai o po nci dda ponni in sa ocsa de papai.

Si naraus po gentilesa a spainai sa sceda a is butegas de pani, a is atividadis comertzialis e produsidoras interessadas, a is famìllias e a totu is seddoresus.

Imoi sa A.S.L. n. 6 est faendi is anàlisis e si eus a torrai sceda illuegus.

Ligi s’Ordinàntzia

Seddori, 25.11.2013

SU SÌNDIGU

 

Alessandro Collu

Annunci

Seddori – Comunicatzioni apitzu de s’àcua!

ÀCUA DE S’ARRETZA DE SU COMUNU DE SEDDORI – NO IDONEIDADI A DDA IMPERAI PO IS ÒMINIS

COMUNICATZIONI APRETADA A TOTU IS DE SA BIDDA

Abbanoa S.p.A. At fatu sciri chi po nexi de is ùrtimus passadas de àcua chi ant fatu, s’àcua chi ndi bessit de su potabilisadori de Santu Miali no est cunforma a su chi narat is normas chi balint imoi e duncas s’A.S.L. n. 6 – Seddori at detzìdiu de decrarai chi s’àcua no fait a dda imperai is òminis.

Po cussa arrexoni, s’àcua no fait a dda bufai o a dda imperai in sa cosa de papai

Fait a dda imperai po si sciacuai e po limpiai sa domu.

Seddori, 25.11.2013

SU SÌNDIGU

 

Alessandro Collu

Seddori – Arrefudus elètricus e eletrònicus

TORRAT A CUMENTZAI SU SERBÌTZIU DE S’ARREGORTA DE IS ARREFUDUS DE MÀCHINAS ELÈTRICAS E ELETRÒNICAS

Faeus sciri a totu is de sa bidda chi s’Unioni Comunus “Marmidda” at fatu sciri chi, de su 25.11.2013, at a torrai a cumentzai su serbìtziu de arregorta de is arrefudus elètricus e eletrònicus.

Po si fai pinnigai is màchinas fait a tzerriai custus nùmerus:

  • 800128064 (nùmeru birdi) chi at a funtzionai po is chi tzèrriant de is telèfunus de domu sceti;
  • 0311 923296 chi fait a ddu tzerriai de is telefoneddus.

Fait a prenotai su serbìtziu de su lunis a sa cenàbara de is 9.30 oras a is 13.00.

Seddori, 26.11.2013

SU SÌNDIGU

 

Alessandro Collu

Seddori – Scedas cun sms e/o curreu eletrònicu

ALLUI SU SERBÌTZIU DE SCEDAS A IS DE SA BIDDA CUN SMS E/O CURREU ELETRÒNICU

A TOTU IS DE SEDDORI

Allui su serbìtziu de scedas a su de sa bidda cun sms e/o curreu eletrònicu

Su Comunu de Seddori at allutu su serbìtziu de scedas a is de sa bidda cun sms e/0 curreu eletrònicu, cun sa tenta de ddu fai bessiri acansaditzu illuegus po:

  • serbìtzius pùblicus de interessu generali e de sa comunidadi seddoresa;
  • disserbìtzius comenti a: s’àcua chi no arribat prus, trasportu scolàsticu, scolas chi serrant, stadus de emergèntzia de calamidadis de sa naturalesa, amonestu de aturai atentus po s’arriscu idrogeològicu, etc.;

Is Seddoresus (chi no tenint s’arresidèntzia puru, ma chi bivint innoi) cun s’interessu podint pediri su serbìtziu prenendi is mòllius fatus a posta po cussu:

a. In totu is ofìtzius Comunalis in custus oràrius:

  • de su lunis a sa cenàbara de is 09:00 oras a is 12:00
  • su mèrcuris de is 15:30 a is 17:30

b. mandendi a curreu ordinàriu o eletrònicu in is maneras stabilèssias e inditaus in is mòllius fatus a posta po cussu;

c. imperendi su mòlliu fatu a psota po cussu chi fait a agatai in su giassu de su Comunu de Seddori.

SU SÌNDIGU

Alessandro Collu

Seddori – Arrembursu de is billetus po papai

AMONESTU PO PEDIRI S’ARREMURSU DE IS BILLETUS PO PAPAI CHI NO ANT IMPERAU *** a.s. 2013 – 2014

Famìllia stimada, faeus sciri:

  • chi partendi de su 18 de su mesi de donniasantu finsas a su 4 de su mesi de idas de su 2013 funt acansaditzus is mòllius po pigai is arrembursus de is Billetus po papai no imperaus de s’annu A.S. 2013/2014;
  • s’arrembursu ddu ant a ponni in su badge chi seis imperendi po prenotai su papai de s’annu A.S. 2012/2014, bogau cumpensatzionis chi podint incapitai cun is Billetus de papai arremprasadoris imperaus in su mesi de ladàmini 2013;
  • chi spaciau su tempus no at a fai a pigai perunu arrembursu.

Saludus coralis

S’ARRESPUNSÀBILI DE SU SERBÌTZIU

A. Sotz. Luisa Angela Pittau

Seddori – Scedas apitzu de sa calamidadi naturali

DECRARADA DE STADU DE CALAMIDADI NATURALI AÌNTURU DE SU TERRITÒRIU COMUNALI

Cun Del. n. 257 de su 19.11.2013, sa Giunta Comunali at decrarau su stadu de calamidadi naturali aìnturu de su territòriu comunali de Seddori po is dannus chi ndi funt arribaus de s’àcua meda chi at fatu in su noti 18/19 de donniasantu de su 2013 faendi dannu a s’incolumidadi de sa genti e dannus medas a struturas, rrugas, benis e cosa chi arrechedint interbentus straordinàrius e apretaus.

S’Aministratzioni Comunali at a pediri a is Autoridadis arregionalis cun cumpetèntzia, is benefìtzius finantziàrius, chi is normas apretadas apitzu de is calamidadis naturalis previdint.

De cunsighèntzia, su Sìndigu at fatu cun Ordinàntzias suas, disponimentus de Interbentus apretaus e chi serbint po ponni seguràntzia.

Seddori, 20.11.2013

SU SÌNDIGU

Alessandro Collu

Seddori – Voucher famìllias

AMONESTU PÙBLICU – DONAI VOUCHER FAMÌLLIAS PO IS SERBÌTZIUS PO IS PIPIEDDUS

S’Arrespunsàbili de is Serbìtzius Sotzialis fait sciri chi con Determinatzioni n. 1678 de su 14.11.2013 eus aprovau s’Amonestu Pùblicu e is mòllius po donai is “Voucher famìllias po achiriri is serbìtzius po is pipieddus”.

Totu is sugetus chi tenint is tìtulus de s’acàpiu A ddus cumbidaus a intregai sa domanda prenendi su mòlliu fatu a posta po cussu, cun is documentus chi serbint, e a ddu mandai in d-una bussa serrada a s’Arrespunsàbili de su Serbìtziu Sòtziu Culturali, a s’Ofìtziu Prìsia de su Comunu de Seddori intra e no apustis de su 06.12.2013

Is critèrius de intrada e is cunditzionis po ndi pigai parti funt in s’acàpiu A.

Po nci sciri de prus e pigai is mòllius fait a intendi su:

Ofìtziu de Pranu PLUS Seddori

Bia Castello n. 7, 09025 Seddori (BS)

Tel 070 9348415 – 070 9383308, Fax 070 9301709 Curreu eletrònicu ufficiodipianosanluri@gmail.com

Is mòllius funt acansaditzus in is Comunus de su Distretu de Seddori.

S’amonestu e is mòllius fait a ddus scarrigai de su giassu web de su Comunu de Seddori all’indirizzo http://www.comune.sanluri.vs.it sezione Bandus, Cuncursus e Amonestus > Bandus.

Seddori, 15.11.2013

S’ARRESPUNSÀBILI DE IS SERBÌTZIUS SOTZIALIS E A SA PERSONI

Amparadora Sotziali Luisa Angela Pittau