Siddi – Museu Ornitològicu, scedas

Bandu traballus Museu Ornitològicu

Faeus scisi chi eus publicau a su n. 817 de s’alu pretòriu in s’arretza, setzioni bandus de gara, su bandu cun is acàpius suus, po s’apaltu de is traballus po assetiai su Museu Ornitològicu de Siddi.

COMUNICATZIONI de su 2.12.2013

Faeus sciri chi po impinnus chi no fait a ddus movi de s’Arrespunsàbili de su Serbìtziu, sa setziada de gara chi depiat essi a is 11.00 de su 10/12/2013, dda eus mòvia a is 15.30 de sa pròpiu dii.

Siddi – Mòllius de s’anàgrafi

Innoi fait a scarrigai sa modulìstica in duas lìnguas (sardu e italianu) de su Setori Anagràficu.

Chi teneis dudas apitzu de su fatu chi fetzat o no a ddus imperai, ligei ita narat sa lei de su Stadu, Art. 8 lei 482/99.

Nei comuni di cui all’articolo 3, il consiglio comunale puó provvedere, con oneri a carico del bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana.

ASSENZA DI CONDANNE PENALI QUALIFICA PROFESSIONALE

Siddi – Su gatou

Gatou

Ita pratu est:

durci

Ita serbit e cantu ndi serbit:

 • 1 kg. de mìndula
 • 1 kg. de tzùcuru
 • limoni
 • ollu

Comenti bolit fatu custu durci:

Depeis ponni sa mìndula in s’àcua buddendi, agoa nci ddas bogais e ddi bogais sa peddi, agoa ddas poneis in d-una crobi po ddas fai sciutai asuta de su soli po unus cantu diis. Apustis ddas segais a fitixeddas finis e ddas turrais in forru finas a candu ant a bessiri a colori de oru. In d-unu tianu depeis fai scallai a fogu bàsciu su tzùcuru, e candu bessit a colori de ambra, nci depeis ponni sa mìndula. Amesturai cun d-una turra finsas a candu no ant a essi beni amesturaus e turraus. Ghetai-nce-ddu callenti callenti, a una mesa de màrmuri anca eis postu pagu pagu ollu. Cun su limoni, depeis manigiai e sterri custu impastu finas a ndi fai bessiri unu pillu de unu centìmetru. Candu seis traballendi-ddu ghetai-nci a pitzus unu tzicheddu de suci de limoni po ddi donai sabori. Innantis chi bessat fridu ddu depeis segai donendi formas e chi boleis nci podeis ghetai sa tragera. Ddu depeis presentai poendi-nce-ddu apitzu de folla de limoni.

Candu ddu papànt:

Est unu durci chi in su tempus passau ddu faiant po is prus festas de importu, comenti a is cojas. In custas diis su gatou fiat pintau, traballau cun is manus po fai formas stravanadas, chi dexiant cun sa festa. Po ddu fai prus bellu poniant sa tragera, cunfitus e fruta candia.

Siddi – Marraconis de cibiru

Marraconis de cibiru cun bànnia

Ita pratu est

Primu

Ita serbit e cantu ndi serbit (po cuàturu personis):

 • Sìmbula
 • Àcua
 • Ollu ermanu
 • Cibudda
 • Allu
 • Afàbica
 • Bànnia
 • Sali
 • Casu de brebei tratau

Comenti bolit fatu su pratu:

In d-una mesa depeis impastai sa sìmbula cun s’àcua tèbida e pagu pagu sali. Depeis cumossai sa pasta finsas a candu at a bessiri un’impastu moddi e totu pari. Ponei-nce-dda in d-unu tianu e tocat a dda lassai pasiai. Apustis traballai sa pasta cun su pramu de sa manu faei strìscias de pasta chi agoa tocat a ddas segai a arrogheddeddus de unus 1,5 centimetrus.

Po fai is marraconis de cibiru depeis cracai su didu de su pòddixi cintras de su fundu de su cibiru. Candu eis acabau ddus poneis in d-unu cadinu po sciutai. Faei sa bànnia faendi friri in s’ollu cibudda e allu trisinaus. Candu bessint a colori de oru ponei-nci sa tomata e pagu pagu sali.

Sa bànnia depit coi oi unus 20 minudus girendi beni beni cun d-una turra e innantis de acabai de coi tocat a aciungi follas de afàbica. In d-una pingiada manna faei buddir s’àacua cun sali e ghetai-nci is marraconis de cibiru. Candu ddus bogais de s’àcua ddus depeis incasai illuegus. Tocat a ddus papai callenti callenti cun binu nieddu.

Candu bolint papaus:

Is marraconis de cibiru funt su prus pratu famau (impari a su proceddu arrustiu) de Sardìnnia. Mancai ddus eis intèndius cun su nòmini malloreddus o malladeddus.