Siddi – Su gatou

Gatou

Ita pratu est:

durci

Ita serbit e cantu ndi serbit:

 • 1 kg. de mìndula
 • 1 kg. de tzùcuru
 • limoni
 • ollu

Comenti bolit fatu custu durci:

Depeis ponni sa mìndula in s’àcua buddendi, agoa nci ddas bogais e ddi bogais sa peddi, agoa ddas poneis in d-una crobi po ddas fai sciutai asuta de su soli po unus cantu diis. Apustis ddas segais a fitixeddas finis e ddas turrais in forru finas a candu ant a bessiri a colori de oru. In d-unu tianu depeis fai scallai a fogu bàsciu su tzùcuru, e candu bessit a colori de ambra, nci depeis ponni sa mìndula. Amesturai cun d-una turra finsas a candu no ant a essi beni amesturaus e turraus. Ghetai-nce-ddu callenti callenti, a una mesa de màrmuri anca eis postu pagu pagu ollu. Cun su limoni, depeis manigiai e sterri custu impastu finas a ndi fai bessiri unu pillu de unu centìmetru. Candu seis traballendi-ddu ghetai-nci a pitzus unu tzicheddu de suci de limoni po ddi donai sabori. Innantis chi bessat fridu ddu depeis segai donendi formas e chi boleis nci podeis ghetai sa tragera. Ddu depeis presentai poendi-nce-ddu apitzu de folla de limoni.

Candu ddu papànt:

Est unu durci chi in su tempus passau ddu faiant po is prus festas de importu, comenti a is cojas. In custas diis su gatou fiat pintau, traballau cun is manus po fai formas stravanadas, chi dexiant cun sa festa. Po ddu fai prus bellu poniant sa tragera, cunfitus e fruta candia.

Siddi – Marraconis de cibiru

Marraconis de cibiru cun bànnia

Ita pratu est

Primu

Ita serbit e cantu ndi serbit (po cuàturu personis):

 • Sìmbula
 • Àcua
 • Ollu ermanu
 • Cibudda
 • Allu
 • Afàbica
 • Bànnia
 • Sali
 • Casu de brebei tratau

Comenti bolit fatu su pratu:

In d-una mesa depeis impastai sa sìmbula cun s’àcua tèbida e pagu pagu sali. Depeis cumossai sa pasta finsas a candu at a bessiri un’impastu moddi e totu pari. Ponei-nce-dda in d-unu tianu e tocat a dda lassai pasiai. Apustis traballai sa pasta cun su pramu de sa manu faei strìscias de pasta chi agoa tocat a ddas segai a arrogheddeddus de unus 1,5 centimetrus.

Po fai is marraconis de cibiru depeis cracai su didu de su pòddixi cintras de su fundu de su cibiru. Candu eis acabau ddus poneis in d-unu cadinu po sciutai. Faei sa bànnia faendi friri in s’ollu cibudda e allu trisinaus. Candu bessint a colori de oru ponei-nci sa tomata e pagu pagu sali.

Sa bànnia depit coi oi unus 20 minudus girendi beni beni cun d-una turra e innantis de acabai de coi tocat a aciungi follas de afàbica. In d-una pingiada manna faei buddir s’àacua cun sali e ghetai-nci is marraconis de cibiru. Candu ddus bogais de s’àcua ddus depeis incasai illuegus. Tocat a ddus papai callenti callenti cun binu nieddu.

Candu bolint papaus:

Is marraconis de cibiru funt su prus pratu famau (impari a su proceddu arrustiu) de Sardìnnia. Mancai ddus eis intèndius cun su nòmini malloreddus o malladeddus.

Siddi – Cruguxonis de arrescotu

Cruguxionis de arrescotu durcis

Ita pratu est:

Primu

Ita serbit:

Po sa pasta:

 • Àcua
 • Farra
 • Sali

Po ddus preni:

 • Arrescotu friscu
 • Croxu de limoni tratau
 • Ous
 • Tzùcuru
 • Farra
 • Sìmbula
 • Bànnia
 • Casu de brebei tratau

Comenti bolint fatus:

In d-una mesa amesturai sa farra, s’àcua tèbida e pagu pagu sali. Depeis ciuexi e spongiai sa pasta e candu bessit totu tipia e lìsina lìsina, dda depeis tupai cun d-unu pannu po dda fai pasiai. In d-una civedda depeis fai s’impastu po preni, trisinendi s’arrescotu friscu e aciungendi is ous, su croxu tratau de limoni, sa farra e pagu pagu tzùcuru.

Amesturai beni beni is ingredientis de manera chi bessant totu paris. In sa mesa sterrei sa pasta e aprontei-dda a tùturu, depint bessiri follus finis de pasta anca eis a ponni s’arrescotu e agoa ddus depeis serrai cun sa pasta e cun d-una arrodixedda depeis segai sa pasta de is culurgionis cun sa froma chi prus si praxit. Ponei-ddus in d-unu canisteddu, ghetendi-nci sìmbula apitzus e ddus depeis lassai diaici totu su noti. Ddus depeis ponni a buddiri in àcua salia e candu bessint a pillu, ddus depeis bogai e ddus depeis ponni in d-una banniera. Ddus depeis cundiri cun bànnia de tomata frisca e casu de brebei tratau. Tocat a ddus papai callenti.

Candu ddus papànt:

In su tempus passau ddus papànt po is diis de festa.

Siddi – Minestra cun casu axedu

Minestra cun casu axedu

Ita pratu est:

Primu

Ita serbit e cantu ndi serbit:

 • Brodu de petza
 • Frèula
 • Casu axedu

Comenti bolit fatu custu pratu:

In d-una pingiada manna ponei brodu de petza e tocat a ddu callentai. Candu est buddendi aciungei sa frèula e lassei coi a fogu bàsciu. In d-unu pratu strecai su casu axedu cun d-una turra e candu sa frèula est giai giai cota, aciungei-ddu a sa minestra. Amesturai beni beni po fai scallai mellus su casu e candu cumentzat a filai bogai de su fogu e portai-nce-dda a mesa.

Candu dda papànt:

In su tempus passau fiat una cosa de papai po su domìnigu e is diis de festa apustis de ai fatu su casu.

Siddi – Minestroni de cìxiri

Minestroni de cixiri

Ita pratu est:

Primu

Ita serbit:

 • Cìxiri
 • Cibudda
 • Allu
 • Lardu
 • Bànnia
 • Una patata
 • Frèula
 • Ollu
 • Sali

Comenti bolit fatu custu pratu:

Depeis ponni a amoddiai su cìxiri su noti innantis. Sa dii infatu, sciacuai-ddus e cun sa sali grussa ddus depeis frigai finsas a candu ant pèrdiu su pillixeddu. Coei-ddus in d-una pinguada cun àcua salia, po un’ora e mesu.

Candu est coendi bogai su pillu chi ndi bessit e ponei-nci una patata puru. De un’àtera parti depeis fai friri sa cibudda e su pedrusìmini, totu trisinau cun s’ollu de porcu, in s’ollu. Candu funt arrubiaus beni aciungei sa bànnia e faei coi finsas a candu sa bànnia no si callat. Chi serbit, candu est buddendi, aciungei pagu pagu àcua.

In su matessi tempus bogai sa patata de sa pingiada, dda depeis scioddai e girai finsas a candu bessit comenti una crema e dda cundeis cun ollu e sali. Candu su cìxiri est giai giai prontu ponei-nci sa bànnia e sa patata scioddada in sa pingiada, amesturai totu po fai pigai su sabori a totu. Candu su cìxiri est prontu, aciungei sa frèula grussa e faei-dda coi. Su minestroni bolit papau callenti callenti.

Occasioni di consumo: In passato i minestroni erano le pietanze che venivano consumate tutti i giorni. Fatti di semplici ingredienti, erano particolarmente apprezzati e gustati soprattutto durante le cene invernali.

Candu ddu papànt:

In su tempus passau su minestroni fiat sa cosa de papai de dònnia dii. Fatu cun cosa simpri, fiant perfetus in is cenas de ierru.

Siddi – Su lori

Su lori

Ita pratu est:

Primu

Ita serbit po fai custu pratu:

 • Lori (cìxiri, fasolu, gintilla, faa etc.)
 • Cibudda
 • Ollu de porcu
 • Bànnia
 • Pedrusèmini
 • Ollu
 • Sali

Comenti bolit fatu custu pratu:

Depeis ponni su lori a amoddiai po a su mancu 12 oras. Sa dii infatu, sciacuai-ddus e sfrigai-ddus cun sali grussu. Ddus depeis coi in d-una pingiada cun àcua salia. De un’àtera parti depeis fai friri sa cibudda e su pedrusìmini, totu trisinau cun s’ollu de porcu, in s’ollu. Candu funt arrubiaus beni aciungei sa bànnia e faei coi finsas a candu sa bànnia no si callat. Chi serbit, candu est buddendi, aciungei pagu pagu àcua. Candu su lori est acanta de essi cotu, nci depeis ghetai sa bànnia e depeis amesturai totu. Candu est totu prontu ghetai-nci sa pasta, sa mellus est sa frèula grussa, e faei coi. Papai su minestroni callenti callenti.

Candu faei sa faa ponei-nci s’eda puru.

Candu ddu papànt:

In su tempus passau su minestroni fiat sa cosa de papai de dònnia dii. Fatu cun cosa simpri, fiant perfetus in is cenas de ierru.

Siddi – Angioni cun limoni

Angioni cun limoni

Ita pratu est:

Segundu

Ita serbit:

 • Petza de angioni
 • Limoni
 • Cibudda
 • Pedrusèmini
 • Ollu de porcu
 • Ous

Comenti bolit coxinau custu pratu:

Depeis segai sa cibudda e su perdusèmini imparis e ddu depeis fai friri in d-unu tianu cun sìollu de porcu; candu est totu a colori de oru, aciungei sa petza de angioni segada a tancheddus, aciungei sa sali e lassai-dda friri de manera chi pighit totu is saboris de is ingredientis. Candu sa petza est dorada e su suci est callendi, aciungei una cullera de àcua, ponei su crobetori e lassai coi a fogu bàsciu. Candu est coendi depeis cuntrollai chi sa petza no s’abruxit, e chi serbit, aciungei àcua. Candu sa petza est giai giai pronta, sbatei is ous, (arbu e ollanu) e ghetai-nce-ddus apitzu de sa petza de angioni, aciungendi su suci de su limoni puru. Depeis girai totu finsas a candu s’ou no est prontu e bessit comenti a unu pillu arbu. Candu est totu prontu, tocat a ddu papai callendi meda.

Candu ddu papànt:

In su tempus passau papànt custu pratu po is diis nodias de s’annu, comenti a Pasca Manna e a Paschixedda.